kiểm tra kiểm định đồng hồ taxi

Theo nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe taxi. Tất cả các taxi kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi phải gắn đồng hồ tính tiền (taximet) và được cơ quan có thẩm quyền đô lường kiểm định, kẹp chì.…