Taxi Long Biên không ngừng phát triển và đã triển khai rât nhiều sự kiện quan trọng